Adatkezelési tájékoztató

Dr. Katona János egyéni vállalkozó elkötelezett a honlap látogatók és a képzésben résztvevők személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Dr. Katona János egyéni vállalkozó (egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 51550204, adószám: 68301497-1-41, székhely és cím: 1024 Budapest, Petrezselyem utca 15-19.), a továbbiakban, mint adatkezelő Szolgáltató, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát.

Az Adatkezelési Tájékoztató tartalmáért felelős személy: Dr. Katona János egyéni vállalkozó

Dr. Katona János egyéni vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek, az adatkezelési tájékoztató előírásai összhangban vannak a hatályos magyar és európai jogszabályokkal, ideértve, különösen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit, továbbá az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletét.

Az adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a következő oldalon: https://www.cadoktatas.hu/archicad-oktatas-adatkezeles.html

Jelen szabályzat a közzététele napjától lép hatályba és határozatlan ideig hatályban marad. A Szolgáltató a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató az Adatkezelési Tájékoztató módosításáról az érintetteket írásos formában közzétett közleményben tájékoztatja.

AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI

Az adatkezelés elvei, jogalapja:

Dr. Katona János egyéni vállalkozó adatkezelési alapelvei megegyeznek az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
 • A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény.
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről.
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • valamint minden olyan jogszabály, amely kötelezően alkalmazandó adatkezelési rendelkezést tartalmaz.

Adatkezelés:

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az adatkezelésben érintettek személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az ügyfél személyével kapcsolatba hozhatók) az alábbi módon kerülhetnek a Szolgáltató kezelésébe:

A felhasználó E-mailben vagy egyéb módon megadhatja nevét, elérhetőségét és egyéb adatait, ha valamely kihelyezett vagy nyílt képzésünkön részt kíván venni vagy részt vesz, illetve a felhasználó munkáltatója által, valamely kihelyezett vagy nyílt képzésünkön való részvétel kapcsán.

Az adatkezelésben érintett hozzájárul ahhoz, hogy a feltüntetett adatait a Szolgáltató a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályozás szerint kezelje. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályi előírások szerint tárolja és kezeli.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha a Szolgáltató rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

A Szolgáltató semmilyen formában nem jogosult az adatokat harmadik személyek részére átadni, vagy bármilyen formában hozzáférhetővé tenni.

A kezelt személyes adatok köre

Elsősorban:

A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. § 83 szerint (szó szerinti idézet):


A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli

a) a képzésben részt vevő személy

aa) természetes személyazonosító adatait és - az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben - oktatási azonosító számát,

ab) elektronikus levelezési címét és

ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.

b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy

ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,

bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,

bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,

bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

Másodsorban:

A 388/2017. (XII.13.) rendelet az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól az alábbiak szerint:

A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít.

Továbbá:

Ha Ön a munkáltatójával kötött szerződés alapján vesz részt képzésünkben, akkor kezeljük munkáltatójának nevét és székhelyét, számlázási adatait.

Kezeljük az Ön és munkáltatója által a képzéssel összefüggésben nekünk megküldött leveleket, üzeneteket.

Tájékoztatás az adatkezelésről:

 • A Felhasználó telefonon, vagy írásban tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve a kapcsolat oldalon feltüntetett elérhetőségeken.
 • Felhasználó kérelmére Dr. Katona János egyéni vállalkozó tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, mely kérelemről Dr. Katona János egyéni vállalkozó legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
 • Dr. Katona János egyéni vállalkozó zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Dr. Katona János egyéni vállalkozó törli a személyes adatot,
  • amennyiben a kezelése jogellenes,
  • a Felhasználó kéri,
  • a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt,
  • vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
  • A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Dr. Katona János egyéni vállalkozó a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.
  • Dr. Katona János egyéni vállalkozó a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesíti az Ügyfelet.

  Adatbiztonság

  A rögzített adatok tekintetében az adatkezelő Dr. Katona János egyéni vállalkozó (székhely: 1024 Budapest Petrezselyem utca 15-19., felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/001316, e-mail: cadoktatas [kukac] gmail [pont] com, telefon: +361-20-394-1763, honlap: https://www.cadoktatas.hu.

  A munkáltató vezetői és erre munkakörében érintett, és így arra feljogosított munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel az Ön személyes adataihoz.

  Az adatkezelő e tevékenysége során az adatokat más adatkezelőnek – nyomozó hatóság által büntetőeljárásban előterjesztett adatbekérés, illetve lefoglalás kivételével, továbbá az adóhatóság felé törvény alapján fennálló adatközlési kötelezettsége kivételével – nem továbbítja.

  Dr. Katona János egyéni vállalkozó a rögzített adatok tekintetében adatfeldolgozóként nem veszi igénybe harmadik fél szolgáltatásait, az adatkezelést egy személyben végzi.

  • Dr. Katona János egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató minden technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága érdekében, külön kitérve az adatok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozására.
  • A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás, az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontos, teljes, valamint naprakész állapota érdekében.
  • A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, megváltoztatás, törlés vagy megsemmisítés ellen.

  Az adatkezelés alacsony kockázatú, biztonságát a következő informatikai biztonsági megoldások szolgálják: Dr. Katona János egyéni vállalkozó informatikai rendszere és hálózata saját informatikai rendszerben, jelszóvédetten, titkosítva kezeli saját tulajdonú számítógépen. Az adatok védettek a számítógépves vírusok és a számítógépes betörések ellen.

  Dr. Katona János egyéni vállalkozó és az adatfeldolgozók az Ön adatait csak abban az esetben és csak addig kezeli, ha és amíg a fent megjelölt adatkezelési célok valamelyike fennáll.

  A munkáltató és az adatfeldolgozó kiemelt érdeke, hogy Önről pontos, mindig aktuális adatokat kezeljen, ezért kérjük, hogy adatai megváltozásáról, illetve, ha az adatait pontatlanul, helytelenül kezeljük, a munkáltatót haladéktalanul értesítse.

  Az adatkezelés időtartama

  Az Ön adatait a 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről előírásainak megfelelően legfeljebb a képzéstől számított 8 évig tároljuk. Az ebben az időszakban történő adatkezelés célja az, hogy Dr. Katona János egyéni vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeit teljesíteni és Önt, mint a képzésben részt vevő ügyfelét azonosítani tudja.

  Az Ön nevét és lakcímét, illetve a munkáltatóval kötött szerződés esetében munkáltatója nevét és székhelyét az adó (járulék, illetve egyéb közteher) megállapításához való jog elévüléséig kezeljük.

  Az adatok törlése kérésre

  Ön indoklás nélkül bármikor kérheti a kezelt személyes adatok törlését és felhasználásuk korlátozását azon eset kivételével, amikor az érintett személyes adat kezelésére Dr. Katona János egyéni vállalkozó jogszabály alapján köteles.

  Személyes adataival kapcsolatos információk

  Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet az a munkáltató által tárolt adatokról. E kéréseit – adatonként az első alkalommal – ingyenesen teljesítjük.

  Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak az Ön által kapcsolattartási adatként megadott e-mail címről vagy telefonszámról érkező megkeresések alapján vagy előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igényét kérjük, hogy a +36-20-394-1763 telefonszámon, illetve a https://www.cadoktatas.hu/archicad-oktatas-kapcsolat.html honlapon közzétett elérhetőségeken keresztül jelezze felénk

  JOGÉRVÉNYESÍTÉS

  Az Ön személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 27., levelezési cím: 1363 Bp., Pf. 16) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c., www.naih.hu) fordulhat.

  Hatályos: 2021. január 01-től

  Dr. Katona János egyéni vállalkozó